Sökning: "Josephine Ottosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josephine Ottosson.

  1. 1. Förberedd inför att handha trycksår? En komparativ tvärsnittsstudie om sjuksköterskestudenters skattning av sin kompetens

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Lina Skogsberg Ottosson; Josephine Senften; [2015]
    Nyckelord :enkät; förberedelse; sjuksköterskestudenter; självskattning; trycksårsbedömning; trycksårsbehandling; utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund. Trycksår är ett ofta förekommande sår och den näst dyraste vårdskadan inom svensk slutenvård. Den årliga kostnaden för trycksår i Sverige är mellan 2-8 miljarder svenska kronor. LÄS MER