Sökning: "Josephine Sturesson Lundh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josephine Sturesson Lundh.

  1. 1. Fastighetsförmedlingsprocessen i Portugal

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Josephine Sturesson Lundh; Maja Ljeljak; [2018]
    Nyckelord :real estate agent; portugal; property acquisition process; property;

    Sammanfattning : Ändamålet med denna studie är att konkretisera vad skillnaden är mellan den portugisiske fastighetsmäklarens kontra den svenske fastighetsmäklaren gällande utbildningskrav och arbetsuppgifter. Samtidigt kommer studien att förklara förmedlingsprocessen i respektive land och dess aktörer. LÄS MER