Sökning: "Josip Josipovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josip Josipovic.

  1. 1. Säkerhetsställa kunskapsöverföring efter avslutat projekt : En studie av hur projektledare kan arbeta för att förbättra kunskapsöverföring i projektform

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Josip Josipovic; [2019]
    Nyckelord :Projekt; Projektledare; Kunskapsöverföring; Kunskapshantering;

    Sammanfattning : Organisationer strävar efter att ha konkurrensfördelar på sina respektive marknader. Kunskapshantering är ett sätt att skapa dessa fördelar. När arbete sker i projektform skapas en tillfällig organisation för att skapa ett resultat, projektledaren har nyckelrollen i denna tillfälliga organisation. LÄS MER