Sökning: "Journalen"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Journalen.

 1. 1. Users’ Perceptions of the Patient-Accessible Electronic Health Record “Journalen” : An interpretive research from users’ perceptions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Samir Negash Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :Electronic Health Records EHR ; Patient-Accessible Electronic Health Records PAEHR ; Patient-Centred Care PCC ; Soft System Methodology SSM ; Journalen; Qualitative Research.;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate patients’ and physicians’ perceptions and recommendations of Patient-Accessible Electronic Health Records (PAEHR) in order to achieve Patient-Centred Care (PCC). The study employs Soft System Methodology (SSM) as a holistic approach to understanding the complex and dynamic nature of Electronic Health Records (EHRs) in the healthcare sector. LÄS MER

 2. 2. "Läker tiden alla sår?" – en jämförelse om läkares syn på e-hälsosystemet Journalen 10 år efter lansering. En kvalitativ och kvantitativ utvärdering av läkares syn på Journalen enligt UTAUT-modellen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linus Bergström; Frida Eriksson; Isabelle Hjerpe; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av beslut kring hjärt- ochlungräddning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niklas Gustafsson; Sara Strand; [2023]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Delaktighet; EJ-HLR; HLR; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärt- och lungräddning (HLR) ökar patientens chans till överlevnad vid ett hjärtstopp. Det finns tillfällen där HLR inte ska utföras. Det är i så fall förutbestämt och det är endast en legitimerad läkare som har befogenhet att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till journalen på nätet inom slutenvårdspsykiatrin : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Lenasdotter Nohlberg; [2022]
  Nyckelord :digital healthcare records; health care records; nursing; patient access of health care records; psychiatric inpatient care; digital journalföring; journalföring; patientåtkomst av journal; psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället har digitaliserats snabbt, och de senaste tio åren har merparten av Sveriges patienter erbjudits möjlighet att läsa sina journaler via Internet. Detta gäller även patienter i psykiatrisk slutenvård. LÄS MER