Sökning: "Jousette Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jousette Carlsson.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning inom den svenska banksektorn -En innehållsanalys av hållbarhetsredovisning om mångfald och jämställdhet inom banksektorn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Victoria Dering; Jousette Carlsson; [2018-02-22]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Mångfald och jämställdhet; GRI-aspekter; Innehållsanalys; CONI-modell; Bank.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tryck från omvärlden har bidragit till ökat fokus hos banksektorn i fråga ommångfald och jämställdhet. Efterfrågan på information har lett till att publiceringen avhållbarhetsrapporter har eskalerat. LÄS MER