Sökning: "Joy Hult"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joy Hult.

  1. 1. Människans Bästa Vän : En Litteraturöversikt om Hundens påverkan på Äldre med Demenssjukdom

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Maram Issa; Sandra Hult; [2019]
    Nyckelord :dementia; dog; elder; influence; well-being; demens; hund; påverkan; välbefinnande; äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden har ökat kraftigt och att människanslivslängd tenderar att öka kan bidra till ett större vårdbehov i framtiden. Demenssjukdomdrabbar främst äldre men är ingen normal del av åldrandet och har ofta enkronisk eller progressiv karaktär med både fysisk och psykologisk påverkan. LÄS MER