Sökning: "Ju ’hoansi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ju ’hoansi.

  1. 1. Sanfolkets transformativa kunskapsprocesser : En kvalitativ analys av sanfolkets existentiella riter ur ett dramapedagogiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Ottilia Söderström; [2021]
    Nyckelord :San people; Ju ’hoansi; Drama as education; Transformative knowledge processes; Ritual studies; Performance studies; Anthropology of religion; Sanfolket; Ju ’hoansi; Dramapedagogik; Transformativa kunskapsprocesser; Ritualstudier; Performancestudier; Religionsantropologi;

    Sammanfattning : Studien syftar till att analysera sanfolkets existentiella riter och transformativa processer ur ett dramapedagogiskt perspektiv. Bakgrunden avgränsas till att undersöka och redogöra för Ju/’hoansifolkets etnografi, kosmologi samt riter med fokusering på de transformativa processerna. LÄS MER