Sökning: "Juan José Cifuentes Escobar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Juan José Cifuentes Escobar.

  1. 1. Våld mot män : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
    Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

    Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER