Sökning: "Judit Abrahamsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Judit Abrahamsson.

 1. 1. ”Det finns många viljor som vill dra dem åt olika håll” : En kvalitativ undersökning av samhällskunskapslärares uppfattning av det medborgarbildande uppdraget och didaktiska reflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Judit Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Pedagogical content knowledge; kontroversiella frågor; politik; medborgarbildning; Samhällskunskap; förståelse; källkritik.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar och tolkar det medborgarbildande uppdraget i Sverige samt hur de tar sig an och implementerar politiska kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen, som ett led i ämnesdidaktiska överväganden. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie utgår från att lärares didaktiska reflektioner och överväganden grundas på hur de tolkar sitt undervisningsämne och att det är en ständigt pågående och cirkulär process. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapslärares tolkning av sitt ämne och dess syfte : En kvalitativ undersökning av religionskunskapslärares tolkning och didaktiska tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Judit Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Religionskunskap 1; interpretive approach; religious studies; understanding; pedagogical content knowledge; tolerance.;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to examine how teachers comprehend and interpret the subject of Religious Studies in Sweden; and how these interpretations manifest themselves practically in their teachings. The theoretical framework of the subject Religious Studies can be perceived and interpreted in different ways. LÄS MER