Sökning: "Judit Ernvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judit Ernvik.

  1. 1. En socialt hållbar utveckling på landsbygden? En fallstudie från Biosfärområdet “Vänerskärgården med Kinnekulle“

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Judit Ernvik; [2016-05-02]
    Nyckelord :Landsbygdsutveckling; Social; Hållbarhet; samhällsutveckling; Biosfärområde; Vänerskrägården; Kinnekulle;

    Sammanfattning : Den här studien genomförs som en fallstudie över biosfärområdet “Vänerskärgården med Kinnekulle” med fokus på landsbygdens förutsättningar för en socialt hållbar utveckling. Studiens syfte har varit att undersöka olika insatser för att skapa en socialt hållbar utveckling på landsbygden i biosfärområdet “Vänerskärgården med Kinnekulle”, där delar av Götenes, Mariestads och Lidköpings kommun ingår. LÄS MER