Sökning: "Judit Munter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judit Munter.

  1. 1. Naturen, hållbarheten och människan : En diskursanalys av Stockholms stads miljöprogram

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Judit Munter; [2017]
    Nyckelord :Diskursanalys; Kommunikation; Människan; Hållbarhet; Natur; Stockholms stads miljöprogram;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts för att analysera materialet är diskursanalys. LÄS MER