Sökning: "Judith Sandqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judith Sandqvist.

  1. 1. Att vara en cirkel och tvingas lära sig om ett fyrkantigt samhälle - ett fördjupningsarbete om hur kön och sexuell läggning framställs i ett antal läroböcker i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Josefin Sandqvist; Emelie Yngheden; [2018]
    Nyckelord :Religionskunskap; Samhällskunskap; Läroböcker;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att redogöra och analysera för hur kön och sexuell läggning framställs i ett antal läroböcker inom ämnena samhällskunskap och religionskunskap med hjälp av redan publicerat material. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv önskar vi att adressera hur väl framställningen av kön och sexuell läggning i ett antal läroböcker korresponderar med gymnasieskolans värdegrund. LÄS MER