Sökning: "Judith Sjödin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Judith Sjödin.

  1. 1. Biologisk information i bilderböcker : En innehållsanalys av bilderböcker med och utan antropomorfa inslag.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Judith Sjödin; [2022]
    Nyckelord :Anthropomorphism; Biological information; Education; Preschool; Picture books; Antropomorfism; Bilderböcker; Biologisk information; Förskola; Undervisning;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken biologisk information som finns i bilderböcker riktade till förskolebarn i åldern 3-6 år. Bilderböckerna har genom en innehållsanalys analyserats utifrån textens och bildens innehåll för att besvara syftet. Sammanlagt har 4 bilderböcker analyserats. LÄS MER