Sökning: "Julia Aldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Aldén.

  1. 1. Från exkludering till inkludering : En kvalitativ studie om hur ett social kooperativ arbetar för att bryta social isolering och öka arbetsmöjligheter för individer med psykisk ohälsa

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Julia Aldén; Caroline Eckerdal; [2019]
    Nyckelord :social isolering; psykisk ohälsa; stigmatisering; arbetsmöjligheter; empowerment; social kooperativ;

    Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur ett social kooperativ arbetar för att hjälpa individer med psykisk ohälsa som befinner sig i social isolering att öka sina arbetsmöjligheter. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts med socialarbetare inom ett social kooperativ inom den privata sektorn i en kommun i Norrland. LÄS MER