Sökning: "Julia Durand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Durand.

  1. 1. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Julia Durand; [2017]
    Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

    Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER