Sökning: "Julia Enoksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Enoksson.

  1. 1. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
    Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER