Sökning: "Julia Falkenberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Falkenberg.

 1. 1. Statushöjande styrmedel inom skolan. En studie om förstelärarreformens förutsättningar att lyckas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Falkenberg; [2019-02-01]
  Nyckelord :implementeringsteori; närbyråkrater; förstelärarreformen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för vilka förutsättningar professionsutvecklandestyrmedel inom skolan, i detta fall förstelärarreformen, kräver för att varaframgångsrika och uppfylla de politiskt uppsatta målen. Den syftar även till att ökaförståelsen för hur olika förutsättningar hänger ihop med varandra och med attimplementera en professionsutvecklande policy inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Produktvisualisering av skor på webben : en studie om interaktion och användarupplevelse vid produktpresentationer online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Julia Ekman; Tea Falkenberg; [2018]
  Nyckelord :E-handel; Användarupplevelse; Webbgränssnitt; 3D; Web3D; Webb visualisering; Produktpresentation e-handel;

  Sammanfattning : Vid design och utveckling av produktpresentationer på e-handelsplatser är användarupplevelse en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. Eftersom att digitala designers behöver förstå användarens behov vid digitala gränssnitt bidrar denna studie med information om användares krav för bäst uppfattning och navigation vid e-handels presentationer. LÄS MER

 3. 3. I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Falkenberg; Andreas Amdell; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats har vi studerat om och hur arbetet med frågor om offentligt etosuttrycks på kommunal nivå, då det till skillnad från statlig nivå inte finns någon gemensamvärdegrund för kommunalt anställda. I vår uppsats har vi utifrån Lennart Lundquists teori omoffentligt etos gjort en explorativ fallstudie av Öckerö kommun för att besvara frågan; Omoch hur uttrycks offentligt etos i Öckerö kommun och hur upplevs det av anställdatjänstemän? Vi har genomfört både en textanalys och intervjuer och kommit fram till ettresultat som visade sig både gå emot och förstärka Lundquists teori. LÄS MER