Sökning: "Julia Fries"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Fries.

  1. 1. "Att bli skapande av det nya" : Fem dramapedgogers uppfattningar av drama som verktyg i vuxnas lärande för hållbar utveckling

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

    Författare :Julia Fries; [2016]
    Nyckelord :Educational drama; ESD; Sustainable Development; Fenomenography; Transformative learning; Dramapedagogik; LHU; Hållbar utveckling; Fenomenografi; Transformativt lärande;

    Sammanfattning : This dissertation gives a back-ground presenting what Education for Sustainable Development (ESD) and pedagogical drama is, and it presents research on drama-use in ESD. The aim of the study is to explore drama as a tool in adult learning for sustainable development, in a Western context. LÄS MER