Sökning: "Julia González"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia González.

 1. 1. “Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska” - En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia González; Malin Kjellqvist; [2020-02-03]
  Nyckelord :nyheter; gymnasieungdomar; behov; attityder; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; betalnyheter; gratisnyheter; uses gratifications; selektiv exponering.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut. LÄS MER

 2. 2. Barns flerspråkighetsutveckling : Hur föräldrar till flerspråkiga barn tänker kring flerspråkighet i hem och förskola samt hur deras tankar och upplevelser tas tillvara på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Gonzalez Hernandez; Paola Vidal Yevenes; [2014]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturalism; mother tongue; first language; Flerspråkighet; interkulturalitet; modersmål; förstaspråk;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to interpret and understand the experiences that parents to multilingual children have towards multilingualism in pre-school. We are also interested in finding out what these parents think about their children’s development in multilingualism both in pre-school and at home. LÄS MER