Sökning: "Julia Grip"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Grip.

  1. 1. FN:s Barnkonvention och flyktingbarn : Hur implementeras FN:s Barnkonvention i förhållande till ensamkommande flyktingbarn?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Julia Grip; [2014]
    Nyckelord :implementering; ansvarsfördelning; ensamkommande flyktingbarn; FN:s Barnkonvention;

    Sammanfattning : 1990 Sweden ratified the UN Convention on the Rights of the Child, with 54 rights. The Convention on the Rights of the Child does not apply as law in Sweden. However, all countries that have ratified the convention, has an obligation to implement the convention in all decision making and practical management that includes children. LÄS MER