Sökning: "Julia Grosse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Grosse.

  1. 1. Nonprofitorganisationer inom vård och omsorg : en kunskapsöversikt

    Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Julia Grosse; [2005]
    Nyckelord :Frivilligorganisationer; Socialt arbete;

    Sammanfattning : .... LÄS MER