Sökning: "Julia Guttormsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Guttormsen.

  1. 1. "Hållbarhetsmärkningar som hjälper eller stjälper?"

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Julia Guttormsen; Julia Carlsson; [2018-06-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER