Sökning: "Julia Hülphers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Hülphers.

  1. 1. Limitato och supply chain management En kvalitativ fallstudie om hur Limitato som är verksamma på lyxmarknaden inom modeindustrin arbetar med supply chain management.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Julia Hülphers; Lisa Öberg; [2020-07-01]
    Nyckelord :supply chain management; supply chain; modebranschen; lyxmarknad; massmarknad;

    Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där användningen av internet och kommunikationsteknik gör att snabbspridning av olika trender via sociala medier och digitala plattformar är möjlig. Modebranschen ären bransch som har påverkats mycket av detta. Genom den snabba spridningen av trender harkonsumenters efterfrågan börjat bli allt mer volatil. LÄS MER