Sökning: "Julia Herlöfsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Herlöfsson.

  1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
    Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER