Sökning: "Julia Hjelm Wallgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Hjelm Wallgren.

  1. 1. Våld i nära relationer : Ett ämne som väcker känslor - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Julia Hjelm Wallgren; Martina Odhner Källgård; [2020]
    Nyckelord :Encounters with women; experiences; knowledge; nurse; treatment; Bemötande; erfarenhet; kunskap; möten med kvinnor; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer (VNR) är ett växande folkhälsoproblem och ur ett globalt perspektiv utsätts 35 % av alla kvinnor utav någon form av VNR under sin livstid. I Sverige år 2018 var 67 % av våldsbrotten mot kvinnor med dödlig utgång, orsakade av mannen i relationen alternativt ex-mannen. Detta motsvarade 22 dödsfall. LÄS MER