Sökning: "Julia Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Julia Holmström.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Nyckelfaktorer till en patientsäker omvårdnad vid traumalarm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Holmström; Kerstin Isaksson; [2022]
  Nyckelord :patient safety; trauma; specialist nurses; nursing; qualitative interview study; critical incident technique; team collaboration; education; team practice; patientsäkerhet; trauma; specialistsjuksköterskor; omvårdnad; kvalitativ intervjustudie; kritisk incidentteknik; teamsamverkan; utbildning; teamträning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade rörligheten i samhället, snabb teknisk och industriell utveckling, ökat våld och terrorhot till följd av samhällsutvecklingen tyder på ökning av sjukvård. Mortalitet samt morbiditet orsakade av trauma kan reduceras med snabbt och effektivt insatta åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation i en extrem situation : - En kvalitativ studie om omställningen till distansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Forsgren; Josefin Holmström; [2021]
  Nyckelord :intern kommunikation; distansarbete; förändring; COVID-19; rutiner; strategier;

  Sammanfattning : Världen har påverkats kraftigt sedan viruset COVID-19 spreds snabbt under våren 2020 och skapade en extrem situation. Sedan dess har många företag snabbt behövt ställa om till en mer distanserad arbetsmiljö under en mycket kort tid. LÄS MER

 4. 4. Alla barn har rätt till lek För att motverka könsnormer under rasten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Sofia Holmström; [2018]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; elever; lek och könsroller.;

  Sammanfattning : Den här studien ska undersöka om och i så fall hur skolor aktivt motverkar könsnormer under rasten. Frågeställningarna som ska besvaras lyder: Hur används skolans styrdokument för att arbeta mot traditionella könsmönster och varför är styrdokumenten viktiga? Hur bildar barns val av lek könsnormer på rasten? och, hur arbetar skolorna aktivt mot könsnormer på rasterna? De riktlinjer som skolan har att arbeta med är styrdokumenten. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad Marknadsföring i Apoteksbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Holmström; Julia Nilsson; Ulrika Angergård; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER