Sökning: "Julia Ivansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Ivansson.

  1. 1. Att lära sig bli (som) en artist : En kvalitativ studie om kvinnliga artisters lärande- och identitetsskapande processer.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Julia Ivansson; [2017]
    Nyckelord :Female artists; situated learning; legitimate peripheral participation; social roles; identity; Kvinnliga artister; situerat lärande; legitimt perifert deltagande; sociala roller; identitet;

    Sammanfattning : Denna rapport har studerat hur lär- och identitetsprocessen att formas till artist har sett ut för några av Sveriges mest aktuella kvinnliga artister. Valet att studera denna yrkesgrupp beror på att formell utbildning genom skolväsendet saknas för att till fullo förbereda individer för yrket. LÄS MER