Sökning: "Julia Jakobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Jakobsen.

  1. 1. Känsla av sammanhang (KASAM) hos äldre personer (över 80 år) i samband med inflyttning till äldreboende samt efter 9 månader.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Julia Jakobsen; [2007]
    Nyckelord :KASAM Känsla av sammanhang ; äldre äldre; äldreboende;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att beskriva en grupp (n=28) äldre äldres (<80) känsla av sammanhang (KASAM) dels vid inflytt till äldreboendet och dels efter att de bott på äldreboendet i nio månader. Därefter jämföra om det skett någon förändring av deras KASAM. LÄS MER