Sökning: "Julia Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Julia Jonsson.

 1. 1. The Effectiveness of Personalised Advertising : An exploratory study on personalised advertising done on Facebook.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Jonsson; Julia Darnéus Ekeroth; [2021]
  Nyckelord :Social Media; Facebook; Personalised Advertisement; Perceived Advertising Value and Attitude; Online Consumer Behaviour;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Optimal uppdelning av tågtrafik : Ett arbete för att möjliggöra produktiv personalplanering baserat på villkorsprogrammering och klustring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Isa Jonsson; Julia Virtala; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalplanering är ett välkänt optimeringsproblem bland transportbolag och inte minst för den marknadsledande tågoperatören SJ AB. Idag är personalplaneringen omodern och långt ifrån att leva upp till personalens förväntningar och krav. Planeringsprocessen är ineffektiv och personalkostnader är en av SJs största kostnadsposter. LÄS MER

 3. 3. En del av någonting större : En kritisk retorisk analys av Polismyndighetens reklamkampanj ”Välkommen till en större uppgift”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Polismyndigheten; retorik; visuell retorik; storytelling; employer branding; motivation; strategisk kommunikation; kritisk retorisk analys;

  Sammanfattning : Hur kan offentliga organisationer arbeta med kommunikation för att motivera människor att söka sig till yrken som innebär risker? På en arbetsmarknad där arbetsgivare tävlar om de bästa medarbetarna behöver organisationer förmedla sitt arbetsgivarvarumärke på ett sätt som lockar medarbetare till verksamheten. Trots denna kunskap är det fortfarande få offentliga organisationer som arbetar med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke (Parment & Dyhre, 2009, s. LÄS MER

 4. 4. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av mastektomi till följd av bröstcancer: : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Andersson; Lina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; experience; mastectomy; women; Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och den främsta behandlingen är kirurgi. Ett av behandlingsalternativen är mastektomi som innebär kirurgiskt borttagande av ett bröst. Förlusten kan leda till starka känslor och en förändrad självbild. LÄS MER