Sökning: "Julia Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Julia Karlsson.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 3. 3. Fråga mig och jag ska berätta: En systematisk litteraturöversikt om att undersöka faktorer som påverkar identifiering av sexuellt riskutsatta ungdomar

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Andreasson; Sara Karlsson; Lotta Lanker; [2024-02-01]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; sexuell riskutsatthet; identifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tonåren ligger stort fokus på sexualitet och en stor del av ungas utveckling innebär att ta risker. Låg kunskap och erfarenhet tillsammans med ungdomars impulsivitet är bland annat orsaker till att de har en tendens att utsätta sig för risker vilket kan leda till konsekvenser för den egna reproduktiva och sexuella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporten: Tillräcklig eller bristfällig? : En kvalitativ studie om hållbarhetsrapportens tillräcklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Karlsson; Moa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative GRI ; Corporate Social Responsibility CSR ; Triple Bottom Line TBL ; Årsredovisningslag ÅRL ; Legitimitetsteorin; Intressentteorin.;

  Sammanfattning : Thinking sustainably is becoming increasingly important among companies. Today, there are demands from both stakeholders and the law to conduct sustainable operations. Companies have a social and ethical responsibility to achieve competitive advantage and a good corporate reputation. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av manligt och kvinnligt entreprenörskap : En kvalitativ studie som behandlar hur män och kvinnor konstruerar sin identitet som entreprenör

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Minna Karlsson; Julia Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER