Sökning: "Julia Karmitsa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Karmitsa.

  1. 1. Det är som att vi är jourtjejer åt varandra : en fallstudie om copingstrategier och motivationsfaktorer bland volontärer på en tjejjour

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Julia Karmitsa; Billy Olsson; [2015]
    Nyckelord :Copingstrategier; stress; motivation; distans; volontärer och emotionell smittoöverföring; tjejjouren;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka copingstrategier volontärer vid en tjejjour i Stockholmsområdet använder sig av för att undvika emotionell smittoöverföring samt att skapa förståelse för vilka faktorer som driver volontärerna till att fortsätta sitt arbete inom tjejjouren. Studien ämnar till att besvara följande två frågeställningar: i) Vilka strategier använder volontärerna för att undvika emotionell smitta till följd av arbetet på tjejjouren?ii) Vilka faktorer anser volontärerna är motiverande för att fortsätta sitt engagemang inom tjejjouren? Metoden som använts tar sin utgångspunkt i hermeneutiken och idén om den kvalitativa forskningsansatsen som en cirkelrörelse mellan de olika delarna och den framväxande helheten. LÄS MER