Sökning: "Julia Knuthammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Knuthammar.

  1. 1. Digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor : – En systematisk litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

    Författare :Julia Knuthammar; Petra Grönqvist; [2019]
    Nyckelord :Digitalt berättande; skrivande; grundskolan;

    Sammanfattning : Digitalt berättande har blivit en del av undervisningen i svenska de senaste åren. Än så länge verkar dock ingen omfattande forskning ha bedrivits i Sverige om hur arbetet med detta påverkar elevers skrivande. LÄS MER