Sökning: "Julia Lövstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Lövstrand.

  1. 1. Problematisk skolfrånvaro på högstadiet : En kvalitativ intervjustudie om elevhälsans förbyggande och åtgärdande arbete

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Anna Wedel Allgulin; Julia Lövstrand; [2020]
    Nyckelord :Problematic school absence; school absence; school; student health services; adolescents; Problematisk skolfrånvaro; skolfrånvaro; skola; elevhälsa; ungdomar;

    Sammanfattning : Det saknas kunskap om elevhälsans arbete med problematisk skolfrånvaro. Syftet med studien var därför att beskriva hur elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar kring elever med problematisk skolfrånvaro. LÄS MER