Sökning: "Julia Lagerman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Lagerman.

 1. 1. Queering Space in a Place Within a Place? : Geographical Imaginations of Swedish Pride Festivals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Lagerman; [2018]
  Nyckelord :Pride; LGBTQ; Queer Geography; Homonationalism; City Branding;

  Sammanfattning : I have used Massey’s (1995) concept of Geographical Imaginations together with Ahmed’s (2006) Queer Phenomenology to research the different meanings attached to Pride festivals in Stockholm and Gothenburg. In this thesis, Pride is defined as a contested place, which is held in places. LÄS MER

 2. 2. Hemlöshet hos utsatta EU-medborgare : Lagar, gränser och diskriminering i svenska myndighetsdiskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Lagerman; [2016]
  Nyckelord :EU-medborgare; EU-migrant; diskursanalys; samhällsplanering; hemlöshet;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten inom EU har underlättat för ekonomiskt utsatta EU-medborgare att söka försörjning utanför sina hemländer, bland annat i Sverige. Många av dem kommer från Bulgarien eller Rumänien och lever hemlösa i svenska städers offentliga rum. LÄS MER

 3. 3. Pop, identitet och genus i Kamratposten och Julia

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Veronica Lagerman Lindblom; [2014]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse; discourses within popularmusic; popularmusic; youth magazines; representations; queertheory; gender; qualitative content analysis; femininity; masculinity; Kamratposten; Julia.; kritisk diskursanalys; diskurs; diskurser inom populärmusik; populärmusik; ungdomstidningar; representationer; queerteori; genus; kvalitativ innehållsanalys; femininitet; maskulinitet; Kamratposten; Julia.;

  Sammanfattning : AbstractIn this essay I am examining the representation of popmusic with particular focus on gender and identity in two youth magazines called Kamratposten and Julia. Using the method of Norman Faircloughs critical discourse analysis I have studied ten interviews with popmusicians from each magazine based on the theorys of representations, discourses within popularmusic and queer theory. LÄS MER