Sökning: "Julia Lethenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Lethenström.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för verksamhetsutveckling? : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Mimmi Klingstam; Julia Lethenström; [2019]
    Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; reflektion; verksamhetsutveckling;

    Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning där syftet var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Studien grundar sig i ett konstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER