Sökning: "Julia Lidberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Lidberg.

 1. 1. Allt är normalt - Vilka erfarenheter har individer med förlossningsbristning av vården postnatalt? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Lidberg; Solvind Hammar; [2020-08-27]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; Återhämtning; Möte med vården; Kvinnors erfarenheter; Personcentrerad vård; Eftervård;

  Sammanfattning : Background: Obstetric perineal injuries affect a large number of individuals after vaginalchildbirth. It can cause various complications and affect long-term psychological andphysiological health. In postnatal care, the midwife’s role is central to the recovery of thosewho suffer from perineal injuries. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning. : Lärares användning och uppfattning av metoden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ellen Lidberg; Julia Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; digitalisering; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolans vardag. En studie om hur förskollärare uttrycker sig om sin kompetens i förskolematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Rahkonen Andersson; Caroline Lidberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under förskollärarutbildningen har vi fått kunskaper för att arbeta med matematik i förskolan, men vi har också stött på tidigare forskning som visar att det finns brister i kunskaper för hur förskolläraren ska synliggöra matematiken i barnens vardag. År 2010 reviderades läroplanen i förskolan och dess innehåll utvecklades med fler strävansmål och ett tydligare fokus på barns matematiska lärande. LÄS MER

 4. 4. Tankar och känslor under graviditeten : En litteraturstudie om den gravida obesa kvinnans upplevelse av omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Julia Lidberg; Margareta Jonzon; [2015]
  Nyckelord :Obesity; Overweight; Pregnancy; Woman; Stigma; Humiliation; Obesitas; Övervikt; Gravid; Kvinna; Stigma; Förödmjukelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Obesitas är ett globalt, växande folkhälsoproblem. Att vara både gravid ochobese utgör en stor hälsorisk både för modern och barnet, vilket kräver specialiseradomvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Att göra en snygg entré - en fallstudie av Starbucks inträde på nationella marknader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Birgersson; Samuel Scherman Johansson; Julia Lidberg; [2012]
  Nyckelord :National barriers to entry; Entry modes; Licensing; Joint venture; Wholly owned subsidiary; Soft services; Starbucks; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate whether our case company's entry mode decisions can be understood and explained by existing literature on choice of entry modes and national barriers to entry. Methodogy:A case study has been chosen as the main research design; we investigate our case firm thoroughly. LÄS MER