Sökning: "Julia Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Julia Lindberg.

 1. 1. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :anesthesia nurse; communication; language barriers; perioperative care; anestesisjuksköterska; kommunikation; perioperativ vård; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 3. 3. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie om upplevelsen av det första året i den nya yrkesrollen på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsupplevelse; transition;

  Sammanfattning : Introduktion: Transitionsperioden är tiden då den nyutexaminerade sjuksköterskan omvandlas från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna måste ha kunskaper inom såväl omvårdnad som medicin för att kunna utföra omvårdnad i dagens komplexa sjukhusvård. LÄS MER

 4. 4. Spelares Affektiv Upplevelse av Narrativ i Datorspel : Nio förslag på faktorer som påverkar upplevelsen av narrativ i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Hillding; Viktor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Narrative; Narrative delivery; Affect; Affective computer games; Computer games; User Experience; UX; Affekt; Narrativ; Datorspel; Spel; Narrativ leverans; Narrativa leveransmetoder; Affektiva datorspel; Affekt i datorspel; Känslor;

  Sammanfattning : This study has investigated what affects players' experience of different methods of narrative delivery in computer games. Different methods for narrative delivery are discussed as well as findings on similarities between these methods. LÄS MER

 5. 5. Anti-stressträning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Lindberg; Julia Fex Rytterborg; [2019]
  Nyckelord :High intensity training; low intensity training; physical activity; stress; sedentary; dose-response; recommendations; intensity.; Högintensiv träning; lågintensiv träning; fysisk aktivitet; stress; stillasittande; dos-respons; rekommendationer; intensitet.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att studera om träning på olika intensitetsnivåer påverkar upplevd stress hos kvinnor i Sverige. Denna studie kommer svara på dessa frågeställningar:  Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning jämfört med kvinnor som inte tränar alls? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som inte tränar alls?           Metod: Studien är en tvärsnittsstudie, genom enkätundersökningar har skillnader i upplevd stress jämförts på kvinnor med medelålder 39,03 år ( ± 14,44), som antingen tränat högintensivt eller lågintensivt. LÄS MER