Sökning: "Julia Lundh Rafstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Lundh Rafstedt.

  1. 1. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
    Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

    Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER