Sökning: "Julia Naimhed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Naimhed.

  1. 1. HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE UR KRIMINALVÅRDARES PERSPEKTIV : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av hälsoarbete i relation till deras syn på fängelseklienterna

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Julia Naimhed; [2020]
    Nyckelord :kriminalitet; kriminalvård; fängelseklienter; stämplingsteorin; hälsofrämjande arbete; hälsa;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vilka uppfattningar och erfarenheter yrkesverksamma inom Kriminalvården har av hälsofrämjande arbete, i relation till deras syn på fängelseklienterna. Studien utfördes med hjälp utav kvalitativa intervjuer med fem respondenter inom urvalsgruppen (tre frivårdsinspektörer och två kriminalvårdare). LÄS MER