Sökning: "Julia Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Julia Nyberg.

 1. 1. Påverkan av betygsatta produkter I rekommendationssystem: En empirisk studie om ökad medvetenhet vid bedömning av systemets trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Julia Nyberg; Madeleine Ridderstråle; [2021-11-26]
  Nyckelord :Rekommendationssystem; rating bias; påverkan; trovärdighet;

  Sammanfattning : Recommendation systems provide consumers with products of interest and they areeffective tools since users save both time and energy. The systems may also containbias. Bias influences how users think and the decisions that are made. One of manybiases that might occur in recommendation systems can be defined as rating bias. LÄS MER

 2. 2. Attraktiva arbetsgivares profilering : En diskursanalys om attraktiva arbetsgivares employer branding inom ingenjörsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-31Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Attractive employers profiling Tutor: Magnus Linderström Keywords: Employer Branding, Employer attractiveness, Discourse, Discourse analysis, Identity, Engineer Research questions: What discursive practices can be distinguished within the employer branding discourse? What influences does the discursive practices have on individuals’ identity creation? Purpose: The purpose of the study is to investigate and understand how attractive employers for engineers’ profile themselves in a time where the need for technical competence is growing, by looking at four of the most attractive employers who according to labor market research are Sweco, IKEA, Volvo Group and Spotify. The purpose is also to understand how employers' profiling affects individuals who apply to the organizations. LÄS MER

 3. 3. Budgetering i osäkra tider : En studie av västsvenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Olivia Nyberg Bermudez; Julia Hallén; [2021]
  Nyckelord :Planning; Control; Municipal sector; Covid-19; Pandemic; Incremental budgeting; Performance-based budgeting; Uncertainty; Change; Planering; Styrning; Kommunal sektor; Covid-19; Pandemi; Inkrementell budgetering; Prestationsbaserad budgetering; osäkerhet; förändring;

  Sammanfattning : Budgetering är en central del för att planera och styra kommunala finanser, vars utveckling är beroende av samhällsekonomisk utveckling. Under 2020 drabbades världen av en pandemi som orsakade en ekonomisk kris världen över, med undantag från bland annat svenska kommuner. LÄS MER

 4. 4. Barns identitetsskapande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt i relation till barns identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Lindberg; Hanna Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Identitet; förhållningsätt; förskollärare; relationer; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studie var att undersöka förskollärarens förhållningsätt i mål med att utveckla barnets identitet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen reflekterade vi över förskollärarens variation i sitt agerande i olika situationer med barnen. Vilket även blev vårt område i barnets identitetsskapande. LÄS MER

 5. 5. Terapihunden som omvårdnadsåtgärd vid ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Nyberg; Julia Banda; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Animal-assisted activities; Dogs; Therapy animals; Djurassisterade aktiviteter; Hundar; Terapidjur; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund   Psykisk ohälsa kan drabba alla människor i alla åldrar, varaktigheten och svårighetsgraden är varierande för varje enskild individ. År 2020 uppgav 41 procent av befolkningen i Sverige att de någon gång upplevt känslan av oro, ångest eller ängslan. LÄS MER