Sökning: "Julia Nyman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Nyman.

 1. 1. Hållbara investeringar under coronapandemin : En analys om sambandet mellan hållbarhet och prestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Lindvall; Jonna Nyman; [2021]
  Nyckelord :SRI; Covid-19; Hållbara fonder; Hållbara investeringar; Prestation;

  Sammanfattning : I takt med att miljömedvetenheten har ökat i samhället har även intresset för hållbara investeringar ökat. Den här studien undersöker prestationen hos svenska hållbara fonder mot svenska konventionella fonder under coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Boundary Representation Modeling from Point Clouds

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Oskar Aronsson; Julia Nyman; [2020]
  Nyckelord :Point Cloud; Photogrammetry; RANSAC; Modeling; Bridge Inspection; Boundary Representation; Punktmoln; Fotogrammetri; RANSAC; Modellering; Brobesiktning; BREP;

  Sammanfattning : Inspections of bridges are today performed ocularly by an inspector at arm’s lengths distance to evaluate damages and to assess its current condition. Ocular inspections often require specialized equipment to aid the inspector to reach all parts of the bridge. LÄS MER

 3. 3. Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Hotell; Prostitution; Sexarbete; Upplevelser; Stigmatisering; Trafficking;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har, på uppdrag av Malmöpolisen, undersökt förekomsten av prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö utifrån anställdas upplevelser. Arbetets urval består av medlemmar från Hotellgruppen i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Dress for e-Commerce success : En kvantitativ och kvalitativ undersökning om bakomliggande framgångsfaktorer för renodlade e-handlare samt deras internationaliseringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Hansson; Johanna Nyman; [2016]
  Nyckelord :e-Commerce; Partial e-Commerce; Digital marketing; Internationalization; Success factors; E-handel; Renodlade e-handelsföretag; Digital marknadsföring; Internationalisering; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien utgår från det faktum att var femte köp i Sverige idag görs på Internet, vilket sätter press på e-handelsföretagen att differentiera sig, både inhemskt och på den internationella arenan. Tre faktorer är värda att nämna, då dessa är aspekter som de fysiska butikerna inte konkurrerar med i samma utsträckning som e-handel. LÄS MER