Sökning: "Julia Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Julia Olsson.

 1. 1. Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Amanda Tholin; [2019]
  Nyckelord :programming; student; mathematics; teaching; Scratch; blockprogrammering; elever; Scratch; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. LÄS MER

 2. 2. Språket i samhällskunskap - mer än bara begreppslistor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Eklund; Nellie Olsson; [2019]
  Nyckelord :literacy; secondary school; Disciplinary literacy; social studies; upper secondary school; samhällskunskap;

  Sammanfattning : The aim of compiling the following overview of current research is to clarify what the research field can determine regarding the relevance of teaching disciplinary literacy in social studies, and which explicit techniques teachers at secondary and upper secondary school can undertake to develop subject-specific literacy. In order to carry out the aim of the research overview, two questions were constructed. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i flera steg med laborativt material : En kvalitativ studie om hur elever kan använda laborativt material i samband med problemlösningar i flera steg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Johansson; Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Abstrakta och konkreta handlingar; laborativt material; lösningsprocess; matematisk förståelse; Pólyas fyra faser; problemlösning i flera steg; problemlösningsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur olika elevgrupper i årskurs två kan använda sig av laborativt material i problemlösningar med flera steg, samt hur det framtagna materialet kan påverka elevernas förståelse och lösningsprocess. Studien bygger på observationer och elevintervjuer som bearbetas med hjälp av ett variationsteoretiskt ramverk samt ur ett fenomenografiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. THEGOVERNORS ANDTHE GOVERNMENT. A lexical analysis of national and local manifestos in Japan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Olsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :japanska; Japanese politics; ; Japanese Governors; Japanese political language; Japanese manifestos; Japanese local politics;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether the linguistic characteristics in the local policy statements (知事の所信表明 chijinoshoshinhyoumei)reflect those of national manifesto(綱 領 kouryou)characteristics. The basic theory behind the present thesis is lexical analysis and text mining such as proposed by Hanks (2013), and vocabulary and script analysis in reference to Yamaguchi (2007). LÄS MER

 5. 5. En journalgranskning om risk för undernäring hos inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olsson Julia; Engelmann Frida; [2018]
  Nyckelord :Malnutrition; intervention; inpatient; nutritional status.; Undernäring; förebyggande åtgärder; slutenvårdspatienter; näringsstatus.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring definieras av att energi- och näringsintaget understiger behovet. Tillståndet resulterar i bl.a. viktnedgång. LÄS MER