Sökning: "Julia Oxborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Oxborn.

  1. 1. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

    Författare :Julia Oxborn; [2017]
    Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

    Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER