Sökning: "Julia Pettersson Selström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Pettersson Selström.

  1. 1. Handlingsutrymmets förutsättningar och konsekvenser : En studie om mellanchefer i kommunal omsorg

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

    Författare :Julia Pettersson Selström; [2009]
    Nyckelord :Handlingsutrymme; mellanchef; äldreomsorg; handikappomsorg; organisation;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att utifrån mellanchefernas beskrivningar förstå vilket handlingsutrymme mellanchefer inom äldre- och handikappomsorgen har i sitt arbete och dels att beskriva hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. Under de sista 30 åren har den kommunala äldre- och handikappomsorgen genomgått stora förändringar. LÄS MER