Sökning: "Julia Ranerup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Ranerup.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av vården kring döende patienter inom akutsjukvården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ylva Eckersjö; Julia Ranerup; [2020-06-26]
    Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjukvård; upplevelse; palliativ vård; end-of-life care;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänhet upplever att vård av döende patienter och derasanhöriga är en av de svåraste aspekterna av yrket. I akutsjukvården blir det vanligaremed vård i livets slutskede. Samtidigt indikerar forskning brister i de palliativavårdinsatserna inom akutsjukvården. LÄS MER