Sökning: "Julia Risberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Risberg.

  1. 1. ”Tyst Ko!” sa Kråkan till Mamma Mu : En studie av fem bilderböcker med djur och icke-mänskliga karaktärer ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Jessica Malmkvist; Julia Risberg; [2020]
    Nyckelord :children’s literature; children s books; gender; gender roles.; Kön; genus; genusperspektiv; bilderbok; könsstereotyp; bild- och textanalys; könsroll;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att analysera hur genus framställs i några utvalda bilderböcker som har djur och icke-mänskliga karaktärer. En bakgrund till genomförandet av studien är läroplanen för förskolans (2018, s. 7) skrivningar om att motverka könsmönster bland barnen i förskolan. LÄS MER