Sökning: "Julia Rokkones"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Rokkones.

  1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
    Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER