Sökning: "Julia Strågegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Strågegård.

  1. 1. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
    Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

    Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER