Sökning: "Julia Törnblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Törnblad.

  1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
    Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

    Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER