Sökning: "Julia Undin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Undin.

  1. 1. Från buzzword till sanning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jeanna Lundberg; Julia Undin; [2014]
    Nyckelord :buzzword; fad; svenska reklambranschen; content marketing; fäste; the Swedish advertising business; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Från buzzword till sanning? Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Jeanna Lundberg och Julia Undin Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: buzzword, fad, svenska reklambranschen, content marketing, fäste Syfte: Att förbättra tidigare kunskap om hur reklambyråer i Sverige hanterar samt förhåller sig till buzzwords och fads. Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida ett buzzword får fäste. LÄS MER